SVP Tršice nabízí služby pro děti a mládež do 26 let, rodiny, pěstounské rodiny, pedagogy, sociální pracovníky, kurátory, rodiny v krizi (rozvodová krize, porozvodová krize, úmrtí v rodině a další).

Služby jsou zaměřené na krizové situace dítěte, poruchy chování, poradenství pro rodiče a práci se školními kolektivy.

Klienty jsou děti a dospívající s výchovnými a výukovými problémy jako jsou špatný prospěch, záškoláctví, krádeže, útěky z domova, agresivní chování. Dále děti a dospívající, které si nerozumějí s vrstevníky (uzavřené, samotářské, konfliktní). Případně oběti šikany a jejich agresoři.

SVP Tršice realizuje ambulantní péči, poradenskou činnost, diagnostiku klientů, terénní práce, skupinové činnosti, terapeutické činnosti, zátěžové aktivity. 

Ambulantní péče: 

Děti jsou v případě potřeby přijímány na preventivně výchovný pobyt, vždy však po předchozí ambulantní docházce. Ambulantní péče je povinná a probíhá nejméně ve dvou schůzkách. Ambulantní docházka je také realizována v délce a četnosti, která odpovídá potřebám klienta a jeho rodiny.

Pobytové oddělení:

Pobytové oddělení je rozděleno do tří koedukovaných výchovných skupin max. po 8  klientech. Pobyt v zařízení je zpravidla osmitýdenní. Na toto období je se zákonnými zástupci dítěte uzavírána smlouva, která může být v případě nespolupráce klienta, hrubého, nebo opakovaného porušení Vnitřního řádu zařízení nebo v situaci, kdy již došlo k naplnění cílů pobytu přerušena nebo ukončena dříve. Pobyt v SVP může být i prodloužen, vždy však po dohodě s rodiči (zák. zástupci).

První částí pobytu je zpravidla dvoutýdenní tzv. adaptační období, po jehož uplynutí, nebo i v jeho průběhu pedagogická rada SVP rozhodne o další formě spolupráce s klientem a rodinou.

Pobyt ve SVP je dobrovolný. SVP je otevřené zařízení, neochota spolupracovat či opakované porušování Vnitřního řádu může mít za následek předčasné ukončení či přerušení pobytu.

Telefonické informace o klientovi podává pouze vedoucí SVP, odborný pracovník (psycholog, etoped) či sociální pracovnice a to v pracovních dnech v době od 8 do 15 hodin. V mimořádných situacích i další /pověřený/ pracovník. Zejména o víkendech, ve večerních hodinách a státních svátcích. Tyto informace budou však velmi stručné. Vychovatel musí být u výchovné skupiny.

Po ukončení pobytu klienta v SVP, je odbornými pracovníky zpracována Závěrečná zpráva o klientovi a Zpráva pro jeho kmenovou školu vč. výchovných doporučení, návrhu známek a zhodnocení chování klienta v průběhu výuky.