Co nabízíme

Co nabízíme

    Středisko výchovné péče (SVP) je školským zařízením, které metodicky a organizačně spadá pod Dětský diagnostický ústav v Olomouci. SVP má oddělení ambulantní a oddělení pobytové. Děti jsou v případě potřeby přijímány na preventivně výchovný pobyt, vždy však po předchozí ambulantní docházce. Ambulantní péče je povinná a probíhá nejméně ve dvou schůzkách. Ambulantní docházka je také realizována v délce a četnosti, která odpovídá potřebám klienta a jeho rodiny.

Pobytové oddělení:

    Pobytové oddělení je rozděleno do tří výchovných skupin (starší a mladší chlapci, 1 skupina dívek) max. po 8  klientech. Pobyt v zařízení je zpravidla osmitýdenní. Na toto období je se zákonnými zástupci dítěte uzavírána smlouva, která může být v případě nespolupráce klienta, hrubého, nebo opakovaného porušení Vnitřního řádu zařízení nebo v situaci, kdy již došlo k naplnění cílů pobytu přerušena nebo ukončena dříve. Pobyt v SVP může být i prodloužen, vždy však po dohodě s rodiči (zák. zástupci).

    První částí pobytu je zpravidla dvoutýdenní tzv. adaptační období, po jehož uplynutí, nebo i v jeho průběhu pedagogická rada SVP rozhodne o další formě spolupráce s klientem a rodinou.

    Pobyt ve SVP je dobrovolný. SVP je otevřené zařízení, neochota spolupracovat či opakované porušování Vnitřního řádu může mít za následek předčasné ukončení či přerušení pobytu.

    Telefonické informace o klientovi podává pouze vedoucí SVP, odborný pracovník (psycholog, etoped) či sociální pracovnice a to v pracovních dnech v době od 8 do 15 hodin. V mimořádných situacích i další /pověřený/ pracovník. Zejména o víkendech, ve večerních hodinách a státních svátcích. Tyto informace budou však velmi stručné. Vychovatel musí být u výchovné skupiny.

    Po ukončení pobytu klienta v SVP, je odbornými pracovníky zpracována Závěrečná zpráva o klientovi a Zpráva pro jeho kmenovou školu vč. výchovných doporučení, návrhu známek a zhodnocení chování klienta v průběhu výuky.

V průběhu pobytu dále mají klienti možnost  CANISTERAPIE

Jedná se o metodu pozitivního psychosociálního a fyzioterapeutického působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny.