Škola

Škola

    Součástí pobytu ve středisku výchovné péče je pravidelná výuka, která je zajišťována ve specializovaných moderně vybavených učebnách. Vyučování je realizováno malotřídní formou, při které je zajištěn úzký individuální kontakt mezi pedagogem a dítětem. Ve třídách probíhá vyučování více ročníků současně pod vedením speciálních pedagogů. Žáci jsou vzděláváni podle učebního plánu kmenové školy. Speciální pedagogové - učitelé berou ohled na individuální schopnosti a specifické potřeby každého žáka a vytvářejí podmínky pro variabilní metody výuky. K tomu účelu využívají mimo jiné terapeutickou místnost, multifunkční hřiště nebo přilehlý přírodní areál.

Pedagogický sbor: 

Mgr. Zuzana Trnková 

Mgr. Gabriela Titěrová 

Mgr. Markéta Orságová 

Mgr. Igor Polák

    Doporučujeme, aby klienti měli při nástupu do SVP učební plán ze své kmenové školy. Nutné jsou také pomůcky potřebné k vyučování (viz. příloha pokyny k pobytu/ doporučené vybavení klientů).

e-mail : skola@svp-trsice.cz