Pokyny k pobytu

POKYNY K POBYTU

1. Pokyny k nástupu

Nástup klienta je možný pouze v případě, že dosavadní ambulantní spolupráce není dostatečně efektivní a odborní pracovníci zařízení i rodiče shledají pobytovou spolupráci s klientem jako smysluplnou.

Nástupním dnem klienta je zpravidla pondělí nebo úterý od 8 do 11 hodin. Termín nástupu je také možno dohodnout individuálně s vedoucím střediska či odbornými pracovníky /sociální pracovnice, etoped/ dle aktuální situace.

Pobyt ve SVP je dobrovolný. SVP je otevřené zařízení, neochota spolupracovat či opakované porušování Vnitřního řádu může mít za následek předčasné ukončení či přerušení pobytu.

Před nástupem je dítě povinno podrobit se orientačnímu testu na nealkoholové drogy. V průběhu pobytu klient neužívá žádné návykové látky s výjimkou předepsaných léků. Pokud je však v průběhu pobytu opakovaným testem zjištěno užívání návykových látek, pobyt klienta se ukončí.

Před nástupem jsou rodiče povinni zajistit zdravotní vyšetření dítěte a doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší 3 dnů, dále písemné vyjádření zákonného zástupce o aktuálním zdravotním stavu, medikaci atd. V den nástupu je dítě orientačně prohlédnuto pověřeným pracovníkem SVP, výskyt infekčního či jiného akutního onemocnění znemožňuje nástup dítěte na pobyt.

Umístění klienta k preventivně výchovnému pobytu je realizováno na základě písemné žádosti rodičů (zákonných zástupců).

Při nástupu klienta tedy rodiče předají:

Zakázané vybavení dítěte: tabákové výrobky, zdroje ohně, nože a jiné zbraně, pornografie, alkohol, nealkoholové drogy, jakékoliv léky (veškeré léky předepsané lékařem předají rodiče pracovníku SVP), kuřácké potřeby či potřeby k aplikaci drog, hazardní hry a další nevhodné, zdraví či výchovu ohrožující, předměty. Pokud má klient piercing, je povinen ho před nástupem do SVP ze zdravotních a bezpečnostních důvodů sundat, šperk předat rodičům a piercing po dobu pobytu nenosit.

Dále upozorňujeme zákonné zástupce, aby u svých dětí při nástupu do SVP omezili zejména:

- množství dekorativní kosmetiky

- piercingových ozdob

- u děvčat nevyzývavé oblečení (trička bez výstřihů, nevhodně krátké šortky apod.

- NEDOPORUČUJEME mobilní telefon

Věřícím klientům je umožněno navštěvovat církevní obřady.

2. Platba za pobyt

Pobyt v SVP je placenou službou.

Částka za pobyt klienta v SVP Tršice se skládá z úplaty za stravování v denní částce rozdělené do 3 kategorií dle věku klienta a úplaty za lůžko.

Stravné:


Do věkových skupin jsou přitom strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku.

STRAVNÉ je stanoveno v souladu s Vyhláškou č. 107/2007 Sb. o školním stravování.

Lůžko :

Je stanoveno za lůžko na každý započatý kalendářní měsíc ve výši 200,-Kč.

Částka je stanovena v souladu s Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné péče.

Úplata za ubytování se nemění, i když klient není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci.

Platbu za pobyt provedou rodiče buď před nástupem klienta na pobyt v plné výši nebo výjimečně v minimální výši zálohy 3 000,- Kč /po předchozí domluvě s odbornými pracovníky/.

Platbu lze přijat i v den přijetí klienta k pobytu. Doplatek úhrady za pobyt jsou rodiče/zákonní zástupci povinni zaplatit do 3 týdnů od přijetí na pobyt. Neuhrazení příspěvku na pobyt znamená nepřijetí dítěte na pobyt a neuhrazení doplatku je důvodem k vypovězení této smlouvy ze strany SVP a okamžitému ukončení preventivně-výchovného pobytu.

Při nástupu předá rodič /zákonný zástupce/ pracovníkovi SVP částku minimálně 100,- Kč, doporučená částka na celý pobyt je 300,- Kč, která bude sloužit jako kapesné klienta.

Pravidla pro zacházení s kapesným vč. výchovného účelu těchto pravidel, způsob uvolňování a vydávání kapesného jsou specifikovány ve Vnitřním řádu SVP Tršice.

Zákonní zástupci berou na vědomí, že z výchovných důvodů je s kapesným klienta hospodařeno prostřednictvím pedagogických pracovníků SVP Tršice.

Po ukončení pobytu /zpravidla čtvrtek nebo pátek v dopoledních hodinách/ obdrží zákonný zástupce vyúčtování kapesného a na vyžádání i kopii záznamů o výši a průběhu vydávání kapesného.

Nevyčerpané prostředky za úplatu stravování a kapesného jsou při ukončení pobytu vráceny zákonným zástupcům klienta (zletilému klientovi).

3. Pobytová pravidla

Telefonický kontakt rodičů s dítětem lze uskutečnit ve večerních hodinách cca od 19:30 hod. na tel. linkách uvedených v kontaktech.

Návštěvy dítěte v zařízení jsou umožněny kdykoli. Je však vhodné předem konzultovat termín návštěvy s pedagogickým pracovníkem. Z důvodu úspěšné adaptace doporučujeme návštěvy odložit až k ukončení adaptační fáze /10 – 14 dnů/, případně je realizovat po domluvě s odbornými pracovníky.

Návštěvy jiných osob než zákonných zástupců klienta a nejbližších příbuzných nedoporučujeme, jsou možné až po konzultaci mezi vedoucím SVP či odborným pracovníkem a zákonnými zástupci.

Součástí pobytu klienta je nejen spolupráce s dítětem, ale také pravidelné konzultace odborného pracovníka SVP s rodiči dle domluvy.

Rodiče mají možnost individuálních konzultací s odbornými pracovníky a učiteli střediska v předem domluvených termínech.

Přijatá korespondence klienta je z preventivně výchovných a bezpečnostních důvodů monitorována za účasti klienta (listovní tajemství je zachováno).

4. Ukončení pobytu

Ukončení pobytu v řádném termínu je stanoveno buď smlouvou o přijetí klienta nebo je domluveno předem telefonicky. Je dohodnuta přesná hodina ukončení pobytu klienta v SVP. Nejčastěji je to ve čtvrtek či pátek v dopoledních hodinách.

V den ukončení pobytu klienta obdrží zákonný zástupce vyúčtování kapesného a na vyžádání i kopii záznamů o výši a průběhu vydávání kapesného a vyúčtování pobytu:

Při vyúčtování pobytu jsou klientovi zaúčtovány i případné úhrady vzniklých škod způsobených vlastním zaviněním klienta.

Po ukončení pobytu klienta v SVP je odbornými pracovníky zpracována Závěrečná zpráva o klientovi a Zpráva pro jeho kmenovou školu vč. výchovných doporučení, návrhu známek a zhodnocení chování klienta v průběhu výuky.