Smlouva - vzor

Č.j.: SP /2019

S M L O U V A

o přijetí klienta na preventivně - výchovný pobyt do SVP Tršice

Středisko výchovné péče, Tršice 225, 783 57 Tršice, zastoupený vedoucím Mgr. Soňou Coufalovou na straně jedné

a

Zákonní zástupci – rodiče klienta na straně druhé

Rodič/zákonný zástupce:

bytem

nezletilé/ho

bytem

uzavírají smlouvu o umístění dítěte na preventivně-výchovný pobyt do SVP Tršice.

 1. Cíl pobytu

Pobyt se realizuje za účelem komplexní diagnostiky osobnosti klienta a odhalení příčin jeho poruchového chování s následným doporučením další výchovné péče.

Součástí pobytu klienta bude i školní výuka v rozsahu předepsaném příslušnými školními osnovami.

Cíl pobytu je dohodnutý mezi klientem, zákonným zástupcem a pracovníkem SVP a bude součástí IVP.

 1. Zkušební doba

Preventivně-výchovný pobyt má zkušební dobu 2 týdny. Jestliže se v průběhu zkušební doby ukáže, že potíže dítěte jsou již takového charakteru, že nebude možno během pobytu nastartovat pozitivní změny, může být pobyt bez dalších příčin ukončen.

 1. Délka, ukončení a přerušení pobytu

 • Datum nástupu klienta k pobytu dne:

 • Předběžné ukončení pobytu dne:

 • Dobrovolný pobyt lze ukončit dříve na žádost rodičů a také v případě, že rodiče nedodržují podmínky smlouvy nebo dítě/klient opakovaně či hrubým způsobem porušuje Vnitřní řád střediska.

 • Pobyt může být přerušen v případě onemocnění, lze jej dokončit v náhradním termínu nebo je prodloužen o délku nemoci.

 • Dle potřeby klienta lze pobyt v indikovaných případech prodloužit.

 1. SVP se zavazuje:

 • Respektovat Úmluvu o právech dítěte a zachovávat diskrétnost a získané informace používat se zájmy klienta/dítěte

 • Seznámit dítě a rodiče/zákonné zástupce s právy a povinnostmi uvedenými ve Vnitřním řádu SVP

 • Zajistit výchovnou, vzdělávací a terapeutickou péči

 • Informovat rodiče o případných úrazech či změnách zdravotního stavu

 • Informovat rodiče při případném útěku dítěte

 • Informovat rodiče o výsledku práce s dítětem, na konci pobytu doporučit další výchovná opatření /předání písemné závěrečné zprávy do týdne od ukončení pobytu

 • Umožnit návštěvy rodičů a telefonický kontakt ve stanovených termínech a časech, pokud nebude dohodnuto jinak

 • Dbát na hospodaření s finančními prostředky /kapesné dítěte/

 • Spolupracovat s dalšími institucemi, které se účastní na řešení problémů dítěte /kmenová škola, OSPOD, PPP apod./

 • Při ukončení pobytu provést vyúčtování

 1. Rodiče se zavazují

 • Spolupracovat s pracovníky SVP a respektovat jejich doporučení

 • V naléhavém případě se na výzvu /i telefonickou/ ze strany SVP ihned osobně dostavit nebo se co nejdříve telefonicky ozvat

 • Poskytnout pravdivě veškeré informace týkající se problémů, které přivedly dítě do SVP

 • Respektovat Vnitřní řád SVP a všechna opatření týkající se návštěv, vycházek, styků s dítětem a telefonických kontaktů

 • Je-li domluven či soudně nařízen styk klienta s rodičem, kterému dítě nebylo svěřeno do péče, oznámit druhému rodiči nástup klienta na pobyt a pracovníkům Střediska sdělit způsob kontaktu

 • Převzít si dítě v případě nemoci do domácí péče, jelikož SVP nemá podmínky pro léčbu a nemá smluvního lékaře a poskytnou mu potřebnou péči

 • V rámci rodinné terapie si vyzvednout dítě na víkendový pobyt doma minimálně 1x za pobytu, a to v pátek do 17.00 a přivézt jej zpět v neděli do 18.00 – pokud není s pracovníkem SVP dohodnuto jinak.

 • Při návratu klienta z přerušeného pobytu doma předají odbornému pracovníkovi písemný zápis o průběhu pobytu doma

 • Po dobu nepřítomnosti klienta v SVP /návštěva v rodině, samostatná vycházka, nemoc – domácí péče, návštěva kmenové školy, útěk/ nesou zodpovědnost za klienta rodiče/zákonní zástupci

 • Účastnit se setkání s odbornými pracovníky SVP dle doporučení a to min. 1x za pobyt

 • Po ukončení pobytu se účastnit následných ambulantních konzultací v dohodnutých termínech

 • Že klient nebude přinášet na pobyt cenné a pro účely pobytu nepotřebné věci /rádia, mobilní telefony, šperky, tablety, notebooky atd./

Při nástupu dítěte jsou rodiče povinni předložit:

· Požadované doklady dle pokynů k nástupu na pobyt

· Při nástupu předat užívané léky na celý pobyt to je max. 56 dní a podat informace o jejich dávkování

· Poskytnout kompletní informace o zdravotním stavu dítěte

· Převzít si dítě v případě nemoci do domácí péče, jelikož SVP nemá podmínky pro léčbu

 1. Klient se zavazuje

 • Aktivně spolupracovat s pracovníky střediska

 • Dodržovat Vnitřní řád střediska a BOZP

 1. Rodiče souhlasí

 • S psychologickým, speciálně pedagogickým vyšetřením dítěte případně v indikovaných případech s psychiatrickým vyšetřením

 • Že bude dítě/klient zapojen do všech sportovních aktivit /běhání, lezení, túry, plavání, lyžování, bruslení atd./ ANO NE

úlevy v …………………………………………………….

 • s tím, že SVP neručí za drahé věci /rádia, zlato, mobily atd./, které nejsou nutné pro pobyt. Drahé věci doporučují pracovníci SVP zanechat doma.

 • Kontakt s dítětem

  • telefonický – dítěti budou volat pouze rodiče/zákonní zástupci nebo další příbuzní dle dohody s rodiči a odbornými pracovníky

  • písemný – bez omezení x s omezením

  • rodič nesouhlasí s předáváním korespondence od …………………………..

  • souhlasí – nesouhlasí se samostatnými vycházkami syna/dcery jakožto jednou

z výhod udělenou za dobré hodnocení.

 • S fotografováním v průběhu internátního pobytu /divadelních představení, volnočasové aktivity/ a současně s uveřejněním vzniklé fotografie na webových stránkách SVP ANO NE

 • Souhlasí s poskytnutím závěrečných zpráv spolupracujícím institucím při zachování zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

 1. Úhrada příspěvků na preventivně-výchovný pobyt

 • Výše příspěvku na úhradu preventivně výchovné péče dle zákona č. 109/2002 Sb. O výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů §16, odst. 3 a který se rovná výši finančního normativu určeného vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb.

 • Úhrada za pobyt se skládá:

z úplaty za stravování v denní částce

94,- pro klienta ve věkové kategorii od 7 do 10 let x 60 dnů = 5.640,- Kč

105,- pro klienta ve věkové kategorii od 11 do 14 let x 60 dnů = 6.300,- Kč

133,- pro klienta ve věkové kategorii 15 a více let x 60 dnů= 7.980,- Kč

Částka je stanovena souladu s Vyhláškou č. 107/2007 Sb. o školním stravování.

Do věkových skupin jsou přitom strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku.

a z úplaty za lůžko na kalendářní měsíc ve výši 200,-KČ.

Částka je stanovena v souladu s Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné péče.

 • Platbu za pobyt provedou rodiče buď před nástupem klienta na pobyt v plné výši nebo výjimečně v minimální výši zálohy 2.500,- Kč /po domluvě s odbornými pracovníky/. Platbu lze přijat i v den přijetí klienta k pobytu. Doplatek úhrady za pobyt jsou rodiče/zákonní zástupci povinni zaplatit do 3 týdnů od přijetí na pobyt. Neuhrazení příspěvku na pobyt znamená nepřijetí dítěte na pobyt a neuhrazení doplatku je důvodem k vypovězení této smlouvy ze strany SVP a okamžitému ukončení preventivně-výchovného pobytu.

 • Rodič /zákonný zástupce klienta se zavazuje uhradit mimořádné výdaje SVP, které vzniknou způsobením škod na zařízení.

 • Při nástupu předá rodič /zákonný zástupce/ pracovníkovi SVP částku minimálně 100,- Kč, doporučená částka na celý pobyt je 300,- Kč, která bude sloužit jako kapesné klienta.

 1. Společná ustanovení

· Účastníci smlouvy prohlašují, že byli seznámeni s Vnitřním řádem SVP.

· Neplnění výše uvedených závazků ze smluvních stran je důvodem k okamžitému vypovězení této smlouvy.

V Tršicích dne: 2019

................................................ ..........................................

zákonný zástupce klienta Mgr. Soňa Coufalová

vedoucí SVP

…………………………………

podpis klienta