Vnitřní řád

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE

OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK, Ústavní 9, PSČ 772 00

tel. 585 385 106, tel, fax: 585 385 275, www.dduolomouc.cz

Pracoviště: Středisko výchovné péče Tršice

783 57 Tršice 225, tel./fax 571 641 600, 700

Email: vedouci@svp-trsice.cz

Platný od 1. 9. 2021

OBSAH

Úvod 4

1. Charakteristika a struktura zařízení

1.1 Název právnické osoby, sídlo, kontakty

1.2 Organizační struktura právnické osoby

1.3 Charakteristika jednotlivých oddělení střediska a jejich úkolů, vč. stanovení provozní

doby

1.4 Personální zabezpečení

1.5 Vymezení odpovědnosti ředitele a odpovědnosti zaměstnanců

1.6 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu

2. Postup při přijímání, přemisťování a propouštění klientů

2.1 Organizace přijímání klientů do střediska

2.2 Náležitosti smlouvy o pobytu klienta v oddělení internátním

2.3 Doporučené vybavení klienta pro pobyt v oddělení internátním

2.4 Spolupráce s příslušnými orgány a institucemi

2.5 Důvody přerušení nebo ukončení pobytu klienta v oddělení internátním

2.6 Organizace propouštění klienta ze střediska

2.7 Náležitosti závěrečné zprávy

2.8 Zajišťování pomoci klientovi po propuštění ze střediska

3. Organizace výchovně vzdělávacích činnosti v SVP

3.1 Organizace diagnostických činností

3.2 Organizace preventivně výchovných činností

3.3 Organizace poradenských činností

3.4 Organizace vzdělávání

3.5 Organizace prevence sociálně patologických jevů

3.6 Náležitosti individuálního výchovného plánu

3.7 Organizace zájmových činností

4. Organizace péče o klienty ve středisku

4.1 Zařazení klienta do výchovné skupiny

4.2 Způsoby stravování

4.3 Ubytování klienta

4.4 Postup v případě útěku klienta z oddělení internátního

4.5 Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování výchovně vzdělávací

péče ve středisku

5. Práva a povinnosti klientů

5.1 Systém hodnocení klientů, přijímání výchovných opatření

5.2 Podmínky zacházení s majetkem právnické osoby, která vykonává činnost SVP ze strany

klientů

5.3 Organizace dne (pracovní dny, volné dny)

5.4 Kontakt klienta oddělení internátního s rodiči a dalšími osobami (návštěvy, písemné,

telefonické a jiné kontakty)

5.5 Pobyt klientů internátního oddělení mimo středisko (vycházky, přerušení pobytu)

5.6 Nakládání s kapesným klienta

5.7 Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, zaměstnancům nebo

dalším osobám a orgánům

6. Práva a povinnosti zákonných zástupců při spolupráci se střediskem

6.1 Způsob poskytování informací zákonným zástupcům o středisku

6.2 Způsob placení úplaty za stravování a ubytování klienta ve středisku

6.3 Účast zákonných zástupců na výchovně vzdělávacích činnostech střediska

6.4 Poskytování informací o nezletilém klientovi

6.5 Kontakty zákonných zástupců s nezletilým klientem v průběhu pobytu

6.6 Způsob ukončení nebo přerušení pobytu

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

7.1 Poučení při jednotlivých činnostech

7.2 Zdravotní péče o klienty a prevence

7.3 Postup při onemocnění klientů

7.4 Postup při intoxikaci klienta alkoholem nebo jinými návykovými látkami

7.5 Postup při sebepoškození klienta nebo sebevražedném pokusu

7.6 Postup při agresivitě klienta, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní


Úvod

Vnitřní řád je zpracován na podkladě zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, dle Vyhlášky č.458/2005 Sb. ze dne 10. 11. 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče, v souladu s Metodickým pokynem upřesňujícím podmínky činnosti středisek výchovné péče ze dne 29. 6. 2007 a s Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.21/2007 k činnosti středisek výchovné péče.

Obsahem vnitřního řádu je charakteristika a struktura zařízení, postup při přijímaní a propouštění klientů, organizace výchovně vzdělávací činnosti, organizace péče o klienty, práva a povinnosti klientů, úhrada nákladů na péči o klienty, bezpečnost a ochrana zdraví klientů.

Školní řád tvoří přílohu tohoto Vnitřního řádu.

Vnitřní řád je závazný pro všechny zaměstnance, klienty SVP v Tršicích a jejich zákonné zástupce.


1. Charakteristika a struktura zařízení

1.1. Název právnické osoby, sídlo, kontakty

Název zařízení: Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a

školní jídelna Olomouc – Svatý Kopeček

Adresa: Ústavní 9, 772 00 Olomouc – Svatý Kopeček

Pracoviště: Středisko výchovné péče

Adresa: Tršice 225, 783 57 Tršice

Telefon: +420 571 641 700 +420 571 641 600

Číslo dat schránky Q67UMY9

E-mail: vedouci@svp-trsice.cz

IČO: 00 601 8111.3 Charakteristika jednotlivých oddělení střediska a jejich úkolů, vč. stanovení provozní doby

Středisko výchovné péče poskytuje všestrannou preventivně výchovnou, diagnostickou a poradenskou péči dětem a mladistvým s rizikem poruch chování nebo s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Součástí výchovně vzdělávací péče ve středisku je činnost zaměřená na podporu vzdělávání klientů a motivaci k sebevzdělávání v rámci celoživotního učení.

Cílem této péče je zaměření na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji dětí, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy.

Střediska nezabezpečují péči o klienty s předběžným opatřením, nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou. Výjimku tvoří rozhodnutí soudů, které mohou nařídit dítěti či mladistvém preventivně výchovný pobyt ve středisku výchovné péče.

Klienty střediska jsou děti a mladiství zpravidla ve věku od 3 let do ukončení přípravy na povolání, nejdéle do 26 let věku, ve zvlášť odůvodněných případech i ti studenti, u kterých rizika či projevy poruch chování kulminovaly v opuštění přípravy na povolání, pokud tato doba není delší než jeden rok a je reálný předpoklad pokračování v profesní přípravě.

Středisko poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu, pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a při jejich integraci do společnosti.

Středisko na území své působnosti spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, v případě klientů se zdravotním postižením i se speciálně pedagogickými centry při poskytování metodické pomoci předškolním zařízením, školám a školským zařízením, a s orgány, které se podílejí na prevenci sociálně patologických jevů a drogových závislostí.

Středisko poskytuje své služby za úplatu, jejíž výši a způsob úhrady stanoví MŠMT Metodickým pokynem.

SVP Tršice se člení na oddělení ambulantní a oddělení internátní. Přičemž odborní pracovníci ambulantního oddělení úzce spolupracují i s oddělením internátním.

Ambulantní oddělení SVP i internátní oddělení SVP poskytuje následující diagnostické, preventivně výchovné a poradenské služby: jednorázové poradenské intervence, individuální činnosti s klientem, skupinové činnosti s klientem, služby zákonným zástupcům klienta, spolupráce se školami, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, spolupráce se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na prevenci a řešení rizikového chování klientů.

Oddělení ambulantní poskytuje poradenskou podporu klientům (a jejich zákonným zástupcům), kteří se ocitli v tíživých životních situacích, a vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

Na základě výsledků poskytovaných ambulantních služeb doporučuje vhodnou péči a zařazuje klienta do internátních služeb.

Provozní doba ambulantního oddělení: každý všední den v rozsahu 8 hodin dle pracovní doby odborných pracovníků SVP.

Internátní oddělení poskytuje klientům po dobu jejich pobytu nepřetržitou výchovně vzdělávací péči, ubytování a stravování a zajišťuje dohled nad plněním individuálního vzdělávacího plánu ze strany klienta, pokud byl vypracován.

Základní organizační jednotkou internátního oddělení je výchovná skupina. SVP Tršice má tři výchovné skupiny, které se naplňují do počtu min. 6 a max. 8 klientů. Výchovné skupiny nejsou rozděleny podle pohlaví nebo věku klientů. V některých situacích mohou být tedy i koedukované.

Provozní doba internátního oddělení je nepřetržitá. Přerušení činnosti internátního oddělení je možné, avšak pouze se souhlasem zřizovatele. A to v situacích, které neumožňují provoz /např. stavební úpravy, havarijní situace, epidemie a pod/ a také v situacích, kdy rodiče žádají o přerušení pobytu v období vánočních či jiných státem uznaných svátků a letních prázdnin. I v těchto obdobích je však provoz zajištěn formou ambulantního oddělení.


1.4 Personální zabezpečení

Pracovník úvazek vzdělání

Vedoucí SVP 1,0 VŠ, spec.ped.

Psycholog 1,0 VŠ, psychologie

Psycholog 1,0 VŠ, psychologie

Speciální pedagog, etoped 1,0 VŠ, spec. ped.

Speciální pedagog, etoped 1,0 VŠ, spec. ped.

Sociální pracovnice 1,0

Sociální pracovnice 1,0

Učitel 1,0 VŠ + spec. ped.

Učitel 1,0 VŠ + spec. ped.

Učitel 1,0 VŠ + spec. ped.

Učitel 1,0 VŠ + spec. ped.

Odborný vychovatel 1,0 VŠ Mgr. spec.ped.

Odborný vychovatel 1,0 VŠ, Mgr. soc. ped.

Odborný vychovatel 1,0 VŠ, Bc. spec. ped.

Odborný vychovatel 1,0 VŠ Bc. spec.ped.

Odborný vychovatel 1,0 VŠ, Bc. spec. ped.

Odborný vychovatel 1,0 ÚSO + DPS

Odborný vychovatel 1,0 USO, studium spec. pedag.

Hospodářka 1,0 VOŠ

Asistent pedagoga 1,0 ÚSO

Asistent pedagoga 1,0 ÚSO

Asistent pedagoga 1,0 ÚSO

Asistent pedagoga 1,0 ÚSO

Asistent pedagoga 1,0 OU

Domovnice 1,0

Údržbář 1,0 OU

Vedoucí stravování 1,0 VŠ, Mgr.

Kuchařka 1,0 SŠ, DPS

Kuchařka

1,0 OU

1.5 Vymezení odpovědnosti ředitele a odpovědnosti zaměstnanců

Ředitel SVP vede zařízení po stránce organizační, pracovně právní, odborné i metodické. K zajištění komplexních úkolů SVP je jeho výkonným podřízeným vedoucí SVP, kterého ředitel pověřuje vedením SVP po stránce odborné, organizační a provozní. Vydává vedoucímu střediska plnou moc zastupovat jej v pověřených situacích a organizačních záležitostech.

Oprávněnost a odpovědnost zaměstnanců SVP jednat s osobami a institucemi spolupracujícími se SVP Tršice.

Vedoucí SVP:

- s osobami odpovědnými za výchovu jedná osobně, písemně či telefonicky

- je v kontaktu a kontaktuje spolupracující instituce

- projednává s osobami odpovědnými za výchovu chování klientů během pobytu ve SVP

- pracuje s osobami odpovědným za výchovu terapeuticky formou rodinného poradenství

- domlouvá návštěvy osob odpovědných za výchovu v zařízení

- přijímá a vyřizuje stížnosti osob odpovědných za výchovu vůči pracovníkům SVP nebo jejich postupu

Odborní pracovníci (psycholog, etoped), odborní vychovatelé:

- s osobami odpovědnými za výchovu jednají osobně, písemně či telefonicky

- podávají informace o klientech osobám odpovědným za výchovu

- odborní vychovatelé v rámci určených kompetencí

- zprostředkovávají styk osob odpovědných za výchovu s klienty

- předávají klienty osobám odpovědným za výchovu v době návštěv, přebírají je po návratu do SVP

- jednají s osobami odpovědnými za výchovu o běžných věcech na straně klientů v době návštěv v zařízení

- poskytují osobám odpovědným za výchovu poradenskou činnost ve věcech péče o klienta

- odborní pracovníci pracují s osobami odpovědnými za výchovu terapeuticky

Sociální pracovnice:

- s osobami odpovědnými za výchovu jedná osobně, písemně či telefonicky

- přebírá a eviduje žádosti osob odpovědných za výchovu o umístění klientů ve SVP

- informuje je o termínu nástupu do SVP, organizuje přijetí klienta

- podává osobám odpovědným za výchovu na základě jejich žádosti informace o klientech

- domlouvá návštěvy osob odpovědných za výchovu v zařízení

- komunikuje se zainteresovanými subjekty (OSPOD, škola, zdravotnická zařízení apod.)

- provádí depistáž a prvokontakt s klienty a rodinami

- připracuje podklady a účastní se případových konferencí

-

Hospodářka:

- zajišťuje nákup

- zabezpečuje základní sociální agendu, včetně zajišťování standardní dokumentace

- řeší sociálně právní problémy klientů

- zajišťuje provoz zařízení po stránce hospodářské

- vede inventarizaci a evidenci veškerého majetku zařízení

- zajišťuje veškerý styk s poštou, denní donášku poštovních zásilek

- po konzultaci s nadřízenými pracovníky a schválení ředitelem zajišťuje nákupy pro organizaci

- vede archiv včetně skartací dle platných právních předpisů o spisové službě

- úzce spolupracuje se sociální pracovnicí a ekonomkou při evidenci ošetřovného, pohledávek a vlastních příjmů

- eviduje a kontroluje termíny všech revizí a zodpovídá za jejich provedení

- eviduje a kontroluje pojistné smlouvy na majetek DDÚ a zajišťuje styk s pojišťovnami

- zajišťuje vedení pokladny organizace včetně přijímání a vydávání peněz

- dohlíží na údržbu objektu, eviduje, navrhuje a dle pokynů ředitele zajišťuje potřebné opravy a údržbu

- dle potřeb zaměstnavatele se účastní pracovních cest

- v případě nepřítomnosti zastupuje ekonomku

- plní aktuální úkoly dle pokynů vedoucích pracovníků

- vyřizuje s osobami odpovědnými za výchovu úhradu pobytu klienta ve SVP

2. Postup při přijímání a propouštění klientů

2.1 Přijímání klientů

- Pobyt v internátním oddělení SVP je dobrovolný a je možný pouze na základě písemné smlouvy

se zákonným zástupcem nezletilého klienta nebo s klientem starším 18-ti let. Délka pobytu je 8 týdnů.

- Podmínkou přijetí klienta do odd. internátního je doporučení ambulantního odd. SVP či jiného ambulantního SVP.

- Umístění předcházejí nejméně 3 ambulance

- Zákonní zástupci žádají písemně o umístění klienta do SVP.

- Zákonní zástupci jsou povinni osobně se zúčastnit příjmu klienta do SVP.

- Zákonní zástupci jsou povinni provést úhradu za pobyt před umístěním klienta do SVP.

- Příjem provádí sociální pracovnice spolu s odborným pracovníkem (vedoucí, psycholog, etoped).

- Začlenění klienta do výchovné skupiny provádí pedagogický pracovník ve službě (učitel, vychovatel, případně další určení pracovníci SVP) ve spolupráci s hospodářkou a osobním asistentem /pokud je tato funkce zřízena/. Převezmou klienta a jeho věci od zákonného zástupce, seznámí ho s ostatními klienty, přidělí mu lůžko a současně dítě informuje o organizaci života ve výchovné skupině vč. prokazatelného seznámení klienta s Vnitřním řádem /potvrdí podpisem/.

- Vstupní rozhovor s klientem provádí určený odborný pracovník.

- Podmínkou nástupu je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění klienta ne starší 3 dnů.

- písemné vyjádření zákonného zástupce nezletilého klienta o aktuálním zdravotním stavu, v případě zletilého klienta jeho písemné vyjádření

Do SVP se nepřijímají klienti:

- kteří trpí nemoci v akutním stádiu, včetně akutní intoxikace, viditelně pod vlivem návykové látky, případně vyžadující podle stanoviska lékaře odbornou zdravotní péči.

- kteří jsou bacilonosiči nebo

- kterým bylo uloženo karanténní opatření

Propouštění klientů

Propouštění klienta ze SVP provádí sociální pracovnice spolu s určeným odborným pracovníkem /ve spolupráci s dalšími určenými pracovníky SVP/.

Zákonní zástupci jsou povinni osobně se zúčastnit propuštění klienta ze SVP.

Náležitosti smlouvy o pobytu klienta v oddělení internátním

Smlouva obsahuje zejména:

- jméno, příjmení datum a místo narození klienta, místo trvalého bydliště, popřípadě bydliště

- v případě nezletilého klienta rovněž jméno, příjmení a místo trvalého pobytu zákonných zástupců, popřípadě bydliště

- postup v případech souvisejících s poskytováním zdravotní péče nebo předpokládanou hospitalizací ve zdravotnickém zařízení, způsob rychlého kontaktu

- datum přijetí a ukončení pobytu

- podmínky ukončení nebo přerušení pobytu

- podmínky spolupráce s institucemi

- potvrzení o seznámení se s vnitřním řádem střediska a souhlas s jeho dodržováním

2.2 Doporučené vybavení klienta pro pobyt v oddělení internátním

Oblečení:

1 letní bunda, 1 tepláková souprava (na pracovní činnost venku), 1 sportovní souprava, 1 sportovní úbor na sportovní činnost v tělocvičně, oblečení na turistiku (nepromokavý oděv či alespoň pláštěnka, turistická obuv kotníková nepromokavá), krátké kalhoty, 2 dlouhé kalhoty, plavky, trička dle potřeby (min. 4), košile, 3 mikiny, svetr, 2 pyžama, spodní prádlo dle potřeby (min. 7 ks), ponožky - letní i teplé dle potřeby (min. 8 párů), domácí obuv s bílou podrážkou, sportovní obuv do tělocvičny s bílou podrážkou (sálová), sportovní obuv na sportovní a pracovní činnost ven, obuv na vycházkové účely.

Hygienické potřeby:

ručníky a osušky dle potřeby (min. 3 ks), toaletní mýdlo (min. 3 ks), šampon na vlasy, sprchový gel (min. 3 ks), pasta na zuby (min. 2 tuby), kartáček na zuby, případné další potřeby na ústní hygienu (dentální nit, ústní voda, atd.), papírové kapesníčky, další potřebné hygienické vybavení, pro dívky potřebné vybavení pro intimní hygienu. Dále tekutý gel na praní, 8 ks toaletního papíru. Nedoporučujeme nadměrné množství dekorativní kosmetiky.

Učební pomůcky:

Veškeré potřebné vybavení pro školní výuku (kompletně vybavený školní penál – tužky, propisky, guma, fixy, pastelky, trojúhelník, kružítko, pravítko, atd.), dále učebnice a sešity na všechny předměty. Zpracovaný individuální učební plán ze školy, kterou klient navštěvuje. Včetně zprávy kmenové školy o prospěchu a chování žáka.

Další nutné vybavení a dokumenty:

Výpis z lékařské dokumentace vč. lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k umístění klienta do zařízení ne starší 3 dnů, písemné vyjádření zákonného zástupce nezletilého klienta, v případě zletilého klienta jeho písemné vyjádření, o aktuálním zdravotním stavu, kopie posledního školního vysvědčení nebo výpisu ze školní matriky, případně kopie individuálního vzdělávacího plánu, pokud byl školou, kterou žák navštěvuje, vypracován, očkovací průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny klienta, rodný list – kopie, občanský průkaz, v případě, že klient užívá léky tak množství léků na celý pobyt, případně recept na jejich vydání, brýle atd.

Další vybavení:

Potřeby pro zájmovou činnost, dopisní papíry, obálky a známky (min. 10 ks)

(Informace rodičům tvoří přílohu tohoto VŘ)

2.3 Spolupráce s příslušnými orgány a institucemi

V zájmu klienta spolupracuje SVP s kompetentními orgány: OSPOD, sociální a zdravotní instituce, školy a školská zařízení, SPC, pedagogicko-psychologické poradny, kliničtí psychologové, pedopsychiatři, psychiatrické léčebny, probační a mediační služba, apod.

2.4 Důvody přerušení nebo ukončení pobytu klienta v oddělení internátním

Středisko poskytuje klientům své služby v průběhu celého kalendářního roku. K dočasnému omezení nebo přerušení péče může dojít jen za splnění podmínek vymezených vyhláškou v § 3 odst. 6.

Žádost ředitele střediska o souhlas zřizovatele s navrhovanými úpravami obsahuje kromě příčin a časového upřesnění dočasného omezení nebo přerušení péče rovněž informaci o odpovídajícím zajištění náhradních služeb.

Za závažné organizační nebo technické příčiny znemožňující řádné poskytování služeb střediska je možné považovat např. epidemické onemocnění a s ním související karanténní opatření vyhlášené hygienickou službou,

opravy a údržbu zařízení střediska, které nelze provádět za plného provozu, havárie topného systému v zimních měsících, živelní katastrofy a jejich následky, aj.

Důvody přerušení či ukončení pobytu klienta:

1. Řádné ukončení pobytu po splnění dohodnutých cílů pobytu (zpravidla za 6 - 8 týdnů)

2. Předčasné – mimořádné ukončení pobytu z důvodu dlouhodobé nespolupráce klienta, chronického porušování Vnitřního řádu a pravidel soužití, tomuto kroku předchází společné setkání s klientem a se zákonnými zástupci klienta

2.1 Organizace propouštění klienta ze střediska

Ředitel (pověřený pracovník) prokazatelně předává při ukončení pobytu zletilému klientovi nebo zákonnému zástupci nezletilého klienta Závěrečnou zprávu, osobní věci klienta, očkovací průkaz a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, případně další dokumentaci, kterou středisko obdrželo při přijetí klienta do péče. Kopie Závěrečné zprávy je součástí dokumentace o klientovi.

2.2 Náležitosti Závěrečné zprávy

Středisko na základě výsledků diagnostických, preventivně výchovných a poradenských činností zpracovává závěrečnou zprávu s návrhem opatření v zájmu rozumového, citového a morálněvolního rozvoje klienta a jeho zdárného společenského uplatnění. Zpráva vyhodnocuje dosažení pokroků stanovených v individuálním výchovném plánu.

Závěrečná zpráva je zpracována na základě zprávy psychologa, speciálního pedagoga, vychovatele a sociálního pracovníka střediska. Obsahuje především jméno, příjmení, datum narození klienta, místo trvalého pobytu, datum přijetí a datum ukončení pobytu, sociální anamnézu, výsledky psychologického vyšetření, speciálně pedagogického vyšetření a výsledky výchovně vzdělávací péče. Vyhodnocuje úspěchy klienta při snaze o nápravu obtíží, pro které byl přijat do péče střediska, a ukazuje možnosti dalšího výchovného působení.

Zpráva dále obsahuje hodnocení schopnosti adaptace klienta na změnu prostředí, informace o schopnostech navazování sociálních vztahů a postavení klienta ve výchovné skupině, hodnocení úrovně pracovních a společenských návyků včetně schopnosti týmové spolupráce, údaje o chování v zátěžových situacích a doporučení týkající se vyhovujících způsobů řešení mezilidských konfliktů a překonávání stresu.

2.3 Zajišťování pomoci klientovi po propuštění ze střediska

- Středisko zajišťuje pomoc klientům i po propuštění ze SVP.

- Poskytuje klientům následnou ambulantní péči ve spolupráci s dalšími zainteresovanými výchovnými činiteli podle potřeby a žádosti zákonných zástupců. Zpravidla jeden rok.

- Ve spolupráci středisko pořádá letní prázdninové pobyty pro klienty, kteří jsou v následné péči střediska

3. Organizace výchovně vzdělávacích činností ve středisku

3.1 Organizace diagnostických činností

Diagnostická činnost je ve středisku prováděna především jako služba zaměřená na rozpoznání podstatných rysů osobnosti klienta, zjištění jeho potřeb a problémů. Je uskutečňována v rámci komplexního vyšetření v oddělení ambulantním a dále formou dílčích vyšetření, která doplňují předchozí zjištění.

V oddělení ambulantním jsou výsledky diagnostické činnosti jedním z důležitých východisek při zpracování individuálního výchovného plánu, případně slouží jako jeden z podkladů pro zařazení klienta do péče oddělení celodenního nebo internátního či pro doporučení jiné odborné péče.

Komplexním vyšetřením se rozumí takové vyšetření klienta, které zahrnuje psychologickou diagnostiku osobnosti, speciálně pedagogickou a pedagogicko-psychologickou diagnostiku poruch chování a sociálního vývoje. Součástí komplexního vyšetření je rovněž sociální diagnostika podmíněnosti příčin těchto poruch.

Diagnostická činnost se uskutečňuje rovněž v oddělení internátním, je-li třeba doplnit předchozí komplexní vyšetření.

3.2 Organizace preventivně výchovných činností

Denní program zahrnuje všechny výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na předcházení poruchám chování nebo jejich nápravu a sociálně rehabilitační činnost.

Pedagogičtí pracovníci střediska (vedoucí střediska, etoped, psycholog) zpracovávají za účasti klienta individuální výchovný plán zaměřený na jeho specifické potřeby.

Při jeho zpracování využívají taky hodnocení adaptace klienta kmenovým vychovatelem. Týmová činnost pracovníků střediska směřuje k podpoře klienta při naplňování tohoto plánu.

V rámci ambulantních i internátních kontaktů se realizuje jak jednorázové, tak krátkodobé a dlouhodobé vedení klientů formou individuální a skupinové terapeutické činnosti.

3.3 Organizace poradenských činností

Ambulantní i internátní oddělení střediska poskytuje klientům v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni řešit sami, poradenskou intervenci včetně telefonické intervence psychologickou podporu.

Součástí péče je rodinné poradenství zákonným zástupcům klienta včetně rodinných příslušníků vč. doporučení rodičům na další spolupracující instituce.

Poradenská činnost se zaměřuje na předcházení vzniku sociálně patologických jevů, na řešení problémů vzniklých v důsledku poruch chování klienta a na podporu při začleňování klienta do společnosti.

Poradenství klientům ambulantního i internátního oddělení střediska a rodinné poradenství poskytují odborní pracovníci střediska.

3.4 Organizace vzdělávání

Klienti jsou vzděláváni ve 4 učebních skupinách (3 + 1), kde je snaha zachovat I. a II. stupeň ZŠ a ve skupině žáků SŠ a OU. Pro náročnější klienty je vytvořena učební skupina, která respektuje jejich zvláštnosti a některé nevhodné osobnostní dispozice.

V průběhu pobytu klienta v oddělení celodenním nebo internátním není přerušena jeho školní docházka, neboť důležitou součástí preventivně výchovné činnosti střediska je předcházení školní neúspěšnosti, její náprava, ale také diagnostika latentního nadání a podpora funkčního sociálního začlenění prostřednictvím sebevzdělávání.

Není-li klient po dobu pobytu v oddělení internátním vzděláván ve škole, jejímž je žákem, navrhne ředitel střediska zletilému klientovi nebo zákonnému zástupci nezletilého klienta, aby požádal ředitele této školy o individuální vzdělávací plán zpracovaný na dobu pobytu ve středisku. Cílem je zajistit, aby v průběhu pobytu klienta ve středisku nedošlo k opoždění ve vzdělávání a k následnému školnímu selhávání.

Klient, který je žákem střední školy, navštěvuje obvykle tu školu, jejímiž je kmenovým žákem, nebo je jeho vzdělávání řešeno po dohodě s klientem, zákonným zástupcem nezletilého klienta a s ředitelem školy v rámci plnění individuálního vzdělávacího plánu podle zvláštního právního předpisu[1]) a s přihlédnutím k místním podmínkám.

Pro nezletilého klienta se splněnou povinnou školní docházkou, který nenavštěvuje žádnou školu, je dopolední rozvrh činností ve středisku sestavován individuálně se záměrem podpořit zájem o sebevzdělávání a získání kompetencí důležitých pro odpovídající uplatnění na trhu práce.

3.5 Organizace prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů se prolíná všemi preventivně výchovnými a vzdělávacími aktivitami střediska. Organizace prevence sociálně patologických jevů vychází z preventivního programu na jednotlivé kalendářní roky, které zpracovává pro své součásti a odloučená pracoviště DDÚ Olomouc.

Za organizaci prevence sociálně patologických jevů zodpovídá školní metodik prevence, kterým je pověřený pracovník DDÚ Olomouc.

3.6 Náležitosti individuálního výchovné ho plánu

1) Organizační uspořádání výchovně vzdělávací péče o klienta ve středisku vychází z cílů a potřeb, které jsou vyjádřeny v individuálním výchovném plánu. Klient (zákonný zástupce nezletilého klienta) dostává ve středisku nabídku diagnostických, preventivně výchovných a poradenských služeb. Z nich si klient vybírá podle svých možností a povahy problémů, pro které vyhledal služby střediska. Při vypracování individuálního výchovného plánu vychází středisko vždy ze závěrů komplexního vyšetření klienta.

2) Obsah

Individuální výchovný plán obsahuje zejména:

a) osobní údaje klienta (jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nebyl-li trvalý pobyt udělen);

b) důvod žádosti klienta (zákonného zástupce nezletilého klienta) o přijetí do péče střediska;

c) vymezení cílů, kterých chce klient dosáhnout (tzv. zakázka klienta);

d) vymezení podmínek spolupráce mezi střediskem, klientem a zákonným zástupcem nezletilého klienta (tzv. kontrakt) včetně volby postupů a metod, kterých chce klient využít z nabízených služeb a z návrhu na zaměření péče střediska v oblastech:

- situace a soužití v rodině,

- vzdělávání ve škole, případně vhodné volby další vzdělávací dráhy a přípravy na povolání,

- ostatních sociálních vztahů a vazeb;

e) plán osobního rozvoje klienta;

f) vyjádření souhlasu klienta a zákonného zástupce nezletilého klienta se spoluprací ve smyslu ustanovení § 3 odst. 5 vyhlášky.

3) Časová lhůta

a) Dnem přijetí klienta do péče oddělení ambulantního se rozumí den předem dohodnutého a uskutečněného kontaktu klienta s pedagogickým pracovníkem střediska (speciální pedagog, psycholog), kdy je po vzájemné dohodě rozhodnuto o navázání spolupráce mezi střediskem a klientem (u nezletilých klientů i s jeho zákonným zástupcem), o spolupráci na nápravě poruch chování, prevenci negativních jevů v sociálním vývoji a na podpoře zdravého rozvoje osobnosti klienta.

b) Od tohoto dne plyne čtrnáctidenní lhůta na zpracování individuálního výchovného plánu stanovená vyhláškou.

3.7 Organizace zájmových činností

Klienti střediska mají právo na rozvoj svých zájmů.

Zájmové činnosti organizuje a realizuje středisko v rámci své preventivně výchovné činnosti.

V případě zájmu klienta a jeho zákonných zástupců je klient uvolňován na zájmové činnosti mimo středisko, v případě uvolnění je se zletilým klientem, nebo zákonným zástupcem nezletilého klienta sepisována smlouva o přerušení pobytu na určené období.

Zájmová činnost je realizována během odpoledních činností plánovaných odbornými vychovateli.

Formy činností jsou obsahem celoročního plánu vychovatelů aktualizovaného v týdenních plánech činností

V rámci činností střediska vedou vychovatelé klienta k rozvoji zájmů.

Sportovní, estetická a kulturní činnost může být realizována jak v prostorách střediska, tak mimo něj.

Odborní vychovatelé plánují jednotlivé činnosti tak, aby byl týdenní program pestrý a byly v něm zastoupeny všechny činnosti.

Důraz je kladen na sportovní vyžití klientů. Středisko má uzavřenou dohodu s místní základní školou o pronájmu tělocvičny a také můžeme využívat víceúčelový sportovní areál včetně posilovny, která je jeho součástí.

4. Organizace péče o klienty ve středisku

4.1 Zařazení klienta do výchovné skupiny

Internátní oddělení střediska se člení na tři výchovné skupiny, jejichž kapacita je dána ubytovacími možnostmi střediska (zpravidla 6 – 8 klientů ve výchovné skupině). Skupiny jsou věkově i gender heterogenní.

Začlenění klienta do výchovné skupiny provádí pedagogický pracovník na základě pověření vedoucím střediska. Pověřený pedagogický pracovník informuje klienta o organizaci života ve výchovné skupině.

4.2 Způsoby stravování

Stravování je zabezpečeno dle vyhlášky č. 48/1993 Sb. O školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Strava je zajištěna 5x denně, pro klienty starší 15-ti let 6x denně (druhá večeře). Strava je vydávána v určených hodinách, daných režimem dne.

Příprava a výdej stravy se řídí předepsanými normami a hygienickými předpisy.

V rámci preventivně výchovné činnosti probíhá nákup potravin a příprava jednoduchých jídel a to za účasti klientů, vždy však za přítomnosti pedagogického pracovníka. Příprava jednodušších jídel může být i součástí rodinné výchovy, krátkodobých výjezdů, tematických vycházek do přírody, apod.

4.3 Ubytování klienta

Je obdobou bytu 3 + 1. Klienti jsou ubytováni na 2 – 3 lůžkových pokojích klientů. Klienti mají k dispozici obývací pokoj pro každou výchovnou skupinu, samostatné sociální zařízení (zvlášť pro chlapce a pro dívky) a místnost pro výchovně vzdělávací činnost. Mají také k dispozici kuchyňku pro přípravu jednoduché stravy, kterou připravují spolu s vychovateli v rámci plánovaných činností.

4.4 Postup v případě útěku klienta ze zařízení

4.4.1 V případě útěku klienta:

Odpovědný pedagogický pracovník neprodleně telefonicky ohlásí útěk: na polici a zákonným zástupcům klienta.

Provede zápis o útěku do osobní dokumentace klienta a do Knihy denní evidence a zápis o mimořádné události, kde popíše situaci. Vyplní předepsaný formulář pro PČR.

Oznámí tuto informaci vedoucímu střediska.

4.4.2 V případě navrácení klienta z útěku:

Provede odhlášení útěku na PČR.

Informuje zákonné zástupce klienta.

Oznámí návrat klienta vedoucímu SVP a učiní záznam do Knihy denní evidence a Osobní dokumentace klienta, s klientem provede uklidňující, reflektující a motivační pohovor.

Provede potřebná hygienická a protiepidemická opatření a zajistí bezodkladnou zdravotní péči, vyžaduje-li to zdravotní stav klienta.

4.5 Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování výchovně vzdělávací péče ve středisku

O příčinách omezení nebo přerušení péče, předpokládaném zahájení plného provozu a možnostech přechodného zajištění odpovídající náhradní péče informuje ředitel střediska, pokud možno s dostatečným předstihem, ale vždy průkazným způsobem klienty a zákonné zástupce nezletilých klientů. Poučení o možnostech využití jiných poradenských služeb včetně kontaktních spojení na jejich poskytovatele v době omezení nebo přerušení činnosti střediska zveřejní ředitel na viditelném místě, případně též na webových stránkách střediska.

5. Práva a povinnosti klientů

Klient má právo:

a) na lékařskou péči, na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností,

b) na respektování lidské důstojnosti,

c) na kontakt se svými rodiči (zákonnými zástupci), na společný pobyt se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců,

d) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami,

e) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem,

f) být seznámen se svými právy a povinnostmi - před přijetím s vnitřním řádem střediska,

g) účastnit se činností a aktivit střediska organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově,

h) obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na pedagogické pracovníky střediska vedoucího střediska , ředitele zařízení či zřizovatele zařízení, nahlížet do spisové dokumentace na základě písemné žádosti,

i) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají,

j) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob,

k) být hodnocen a odměňován a ke svému hodnocení se vyjadřovat,

l) na informace o stavu svých finančních záležitostí,

m) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv,

n) spolupracovat na svém individuálním programu.

m) na telefonický kontakt se svými rodiči za pomoci služebního telefonu

Klient je povinen:

a) plnit ustanovení vnitřního řádu střediska a pokyny všech pracovníků, kteří se podílejí na jeho výchově. Mimo středisko se smí vzdálit jen v doprovodu pracovníka střediska nebo zákonného zástupce,

b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž byl řádně seznámen,

c) předat do úschovy předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost. Při ukončení programu jsou klientovi nebo jeho zákonnému zástupci tyto předměty vydány,

d/ chovat se zdvořile ke všem pracovníkům střediska, ostatním klientům, i ke všem osobám, s nimiž přijde do styku, chodit v SVP i mimo něj řádně upraven,

e/ aktivně se účastnit všech činností střediska, které vyplývají z denního programu a individuálních plánů,

f/ řádně pečovat o věci určené ke své potřebě a šetřit majetek střediska i svůj vlastní. Osobní věci a ošacení má klient uloženy ve vlastní skříňce. Každé poškození nebo ztrátu věci ihned hlásit vychovateli. Způsobí-li škodu na majetku střediska či jiného klienta, hradí ji jeho zákonní zástupci,

g/ dodržovat pravidla hygieny a zachovávat stanovená zdravotnická opatření a předpisy. Každé onemocnění nebo úraz hlásit ihned vychovateli ve službě. Při onemocnění přebírají zákonní zástupci klienta do domácího léčení a zajišťují jeho návrat (s potvrzením lékaře o ukončení nemoci) ihned po ukončení nemoci,

h/ zachovávat v prostorách zařízení a jeho okolí čistotu a pořádek.

Klientům není dovoleno:

• Porušovat vnitřní řád SVP,

• zasahovat do zevnějšku jím samým, nebo jinou osobou (tetování, propichování ušních boltců nebo jiných částí těla pro náušnice, apod.)či se jinak sebepoškozovat, úprava barvy vlasů či střihu je možná během pobytu po dohodě se zákonným zástupcem,

• vnášet do areálu SVP alkoholické nápoje a jakékoli drogy včetně tabákových výrobků,

• užívat alkoholické nápoje, drogy, včetně tabákových výrobků,

• násilně řešit vzniklé situace (slovně i fyzicky),

• navazovat sexuální vztahy, neprovádět erotické snahy a obscénně poutat pozornost opačného pohlaví

• kouřit (včetně elektronické cigarety), a to v celém areálu SVP,

• disponovat finanční hotovostí v IP, pokud není určeno jinak dle hodnotícího systému,

• opouštět středisko nebo skupinu bez dohody s pedagogickým pracovníkem,

• používání mobilních telefonů není dovoleno v době organizovaného programu.

Mobilní telefony nedoporučujeme z důvody rozptylování pozornosti klienta

Hodnocení klientů

5.1 Systém hodnocení klientů, přijímání sankčních aktivit:

Sankční aktivity budou uplatněny v případě vážného porušení tohoto vnitřního řádu.

Takovýmto porušením mohou být:

Kouření, sebepoškozování, napadení mezi klienty, nevhodné erotické snahy, fyzický kontakt s opačným pohlavím a vzájemné návštěvy na pokojích, poškozování zařízení, výměna ošacení, krádeže, nepřátelské a rasistické postoje vůči klientům zařízení, verbální (slovní) i fyzická agresivita vůči klientům a pracovníkům střediska, útěky a vzdalování se od skupiny a ze SVP. Za vážné porušení řádu lze považovat i nevhodné vystupování na veřejnosti, vůči občanům a ničení jejich majetku.

V případě závažného porušování vnitřního řádu a narušování soužití, lze po dohodě s rodiči (zákonnými zástupci) preventivně výchovný pobyt předčasně ukončit.

Hodnocení probíhá formou slovního popisu a hodnocení chování klienta a to za období od počátku noční služby předešlý den do předání klienta učiteli resp. vychovateli následující den ráno, dále za období školní výuky a poté za odpolední činnost shrnující hodnocení vč. symbolického vyjádření tohoto hodnocení za každé období dne je klientovi srozumitelným způsobem sděleno na závěr sledovaného období dne, toto shrnutí se děje při předání klienta resp. celé skupiny v rámci krátké komunity, hodnocený klient má právo se k hodnocení vyjádřit, vč. možnosti s ním nesouhlasit, klientovi jsou poté znovu vysvětleny základní zásady hodnocení (zvl. princip individuálnosti hodnocení a přístupu, dále princip kontextu – prostředí a situace, v kterém se chování vyskytuje a princip dočasnosti chování – klient umí produkovat i jiné projevy chování, již to jistě v minulosti prokázal, klient je tedy schopen kdykoli chování opustit a produkovat jiné – prosociálnější projevy chování), k hodnocení mají právo se vyjádřit i ostatní členové skupiny.

V rámci večerního kruhu je obdobných způsobem shrnuto a symbolicky vyjádřeno chování klienta za celý den

za uplynulý týden je hodnocení dosažené klientem za celý týden shrnuto a s přihlédnutím ke všem individuálním specifikům klienta, s ohledem na cíle pobytu formulované v IVP je kmenovými vychovateli navrhováno konečné hodnocení za týden vč. návrhu na motivační aktivitu, k návrhu konečného hodnocení se vyjadřuje pedagogická rada. Klienti jsou s konečným hodnocením a konkrétními motivačními a sankčními aktivitami seznámeni na týdenním komunitním setkání.

Bodové vyjádření hodnotícího systému je následující:

0-5 (0 nejnižší hodnocení – jedná se o hrubé porušení Vnitřního řádu a pravidel soužití, 5 – max. výkon, příkladné chování nad rámec povinností, výrazná snaha, spolupráce) v týdenním horizontu tedy do max. výše 105 bodů.

Hodnocení se zaznamenává do jeho elektronické složky, která je vedena v jeho elektronické dokumentaci. Hodnocení uzavře a početně vyhodnotí ve spolupráci s klienty odborný vychovatel vždy při tzv. večerním kruhu den před pravidelnou týdenní komunitou

Motivačními aktivitami jsou: pochvala, mimořádná individuální vycházka, podmínečné prominutí opatření ve výchově, účast na atraktivní činnosti či akci, mimořádná návštěva rodiny, aj.

Sankčními aktivitami jsou: výtka, nedoporučení mimořádné individuální vycházky, nedoporučení účasti na atraktivní činnosti či akci, dřívější večerka, vyloučení od skupinových aktivit, omezení povolených požitků / PC,TV,DVD, aj. /. Rodič /zákonný zástupce/ zodpovídá za ostatní osoby přítomné na návštěvě. O víkendu je v pravomoci vychovatele upravit motivační aktivity dle programu.

5.2 Podmínky zacházení s majetkem právnické osoby, která vykonává činnosti SVP ze strany klientů

Klienti zařízení jsou vedeni k šetrnému a hospodárnému zacházení s majetkem právnické osoby.

V případě způsobené škody na majetku právnické osoby je o skutečnosti odpovědným pracovníkem proveden písemný zápis, na jehož základě vedoucí zařízení navrhuje další postup řešení způsobené škody.

5.3 Organizace dne (pracovní dny, volné dny)

Pondělí – pátek

6:45 budíček

6:50 - 7:00 osobní hygiena, ranní úklid

7:00 - 7:30 snídaně

7:30 - 7:45 hodnocení skupiny asistentem pedagoga (součástí je příprava na vyučování)

7:45 – 8:00 předání skupiny učiteli (odbornému pracovníkovi)

8:00 – 12:40 vyučování

9:40 – 10:00 velká přestávka - svačina

12:40 – 12:45 převzetí dětí, reflexe dopolední činnosti, učitel – vychovatel

12:50 – 13:20 Oběd

11:50 – 12:00 pouze v pátek – vyhodnocení, předání dětí odborným vychovatelům

13:30 – 14:00 relaxace

14:00 – 15:00 1. Výchova, popřípadě návštěva Jezdeckého areálu Tršice

15:00 - 15:15 svačina

15:15 – 16:45 2. Výchova

16:45 – 17:30 příprava na vyučování, samostudium

17:30 – 18:00 Večeře

18:00 – 19:30 večerní hygiena, úklidy

19:30 – 21:00 reflexe denní činnosti, osobní volno, předání dětí

Do 20:00 nejpozději - výdej 2. večeře (klienti nad 15 let) večerka /v pátek 22,00/

Sobota - neděle (státní svátek)

8:00 – 8:40 převzetí dětí, budíček

8:40 – 9:00 snídaně

9:00 – 11:30 Dopolední činnost

11:30 – 12:00 Oběd

12:00 – 12:30 relaxace

12:30 – 15:00 1. Výchova

15.00 – 15.15 Svačina

15.15 – 18.00 2. Výchova

18:00 – 18:30 Večeře, osobní volno

18:30 – 19:30 večerní hygiena, úklidy

19:30 – 20:00 reflexe denní činnosti, předání dětí, osobní volno

Do 20:00 nejpozději - výdej 2. večeře (klienti nad 15 let)

21:00 večerka /sobota 22,00/

5.4 Kontakt klienta oddělení internátního s rodiči a dalšími osobami (návštěvy, písemné, telefonické a jiné kontakty)

Klient má právo na nepřerušený kontakt se zákonnými zástupci a dalšími osobami blízkými a to formou osobních návštěv zákonných zástupců v zařízení – návštěvním dnem je zpravidla pátek v odpoledních hodinách, po dohodě může být domluven i jiný den. Možná je i návštěva klienta o víkendu po dohodě s odbornými pracovníky SVP.

Klient má právo na písemný a telefonický kontakt se zákonnými zástupci a osobami blízkými. V případě zájmu

klienta o telefonický kontakt, vytočí pedagogický pracovník číslo zákonného zástupce a vyzve jej ke zpětnému zavolání na linku střediska a umožní klientovi hovor s rodiči /zákonnými zástupci/.

5.5 Pobyt klientů internátního oddělení mimo středisko (vycházky, přerušení pobytu)

Individuální vycházky klienta jsou jedním z motivačních opatření ve výchově, jejich udělení se navrhuje většinou na poradě pedagogických pracovníků. O mimořádnou individuální vycházku žádá (případně je mu doporučena) klient na pravidelném komunitním setkání. Mimořádnou vycházku navrhují odborní a pedagogičtí pracovníci (berou v potaz i doporučení asistenta pedagoga).

Přerušení pobytu (návštěva klienta v rodině) vychází z aktuální situace klienta. Jedná se tzv. přerušení pobytu, na které ale není automaticky nárok. Je však snahou odborných pracovníků, aby dítě během preventivně výchovného pobytu rodinu navštívilo. Uskutečňují se na základě:

· žádosti zákonných zástupců klienta

· na doporučení odborných pracovníků střediska, jako jedna z výchovných metod nebo pro zlepšení komunikace v rodině. Vždy je toto opatření posuzováno individuálně dle situace klienta.

· návštěva v rodině je motivační prvek pro zlepšení chování (např. při opakovaném vysokém bodovém hodnocení v průběhu týdne).

5.6 Nakládání s kapesným

Klient je informován o výši svého kapesného po celou dobu pobytu.

Klient má právo obdržet obvyklou částku (zpravidla 20,- max. však 50,- Kč) v případě individuální vycházky udělené jako motivační aktivitu při dosažení vysokého bodového hodnocení nad 75 bodů za období jednoho týdne (od komunity do komunity).

Kapesné bývá použito zejména pro nákupy např. školních pomůcek, chybějících hygienických potřeb či k úhradě léků, případně drobný dárek či sladkost, apod.

Po ukončení pobytu, v den odjezdu, obdrží zákonný zástupce vyúčtování kapesného a na vyžádání i kopii záznamů o výši a průběhu vydávání kapesného.

Nevyčerpané prostředky kapesného jsou při ukončení pobytu vráceny zákonným zástupcům klienta (zletilému klientovi).

5.7 Postup při podávání a vyřizování stížností a návrhů vedoucímu střediska /řediteli/, zaměstnancům nebo dalším osobám a orgánům

Stížnosti a návrhy vedoucímu střediska /řediteli/, zaměstnancům, nebo dalším osobám a orgánům má klient právo podávat ústní či písemnou formou. Vedoucí střediska předá stížnosti a návrhy příslušným osobám a institucím v zákonné lhůtě. Přesný popis podání stížnosti je zveřejněn u každé výchovné skupiny.

6. Práva a povinnosti zákonných zástupců při spolupráci se střediskem

6.1 Způsob poskytování informací zákonným zástupcům o středisku

Informace zákonným zástupcům klienta poskytuje pověřený pracovník střediska při osobním rozhovoru.

Základní informace o středisku jsou dostupné také na webových stránkách střediska.

6.2 Způsob placení úhrady za stravování a ubytování klienta ve středisku

Veškerou výchovně vzdělávací péči o klienty a s ní související diagnostické, preventivně výchovné a poradenské služby pro zákonné zástupce nezletilých klientů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu a rovněž všechny služby pedagogickým pracovníkům, které jsou vymezeny vyhláškou, poskytuje středisko bezúplatně.

V rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb se klientům poskytuje stravování a ubytování, a to za úplatu na základě smlouvy mezi střediskem a zákonným zástupcem klienta nebo zletilým klientem. Platbu je nutno provést před nástupem klienta.

Stanovení výše nákladů na ubytování a úplata za ubytování:

Výše úplaty za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc činí 200,-KČ.

Výše úplaty za ubytování se nemění, i když klient není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci.

Stanovení výše nákladů na stravování a úplata za stravování:

Výše úplaty za stravování klienta ve středisku se rovná výši nákladů na potraviny, které jsou určeny podle věku strávníka a dalších pravidel stanovených ve vyhlášce o školním stravování[2]).

Výše úplaty za stravování klienta ve středisku je stanovena samostatným Vnitřním předpisem, který tvoří přílohu tohoto Vnitřního řádu.

Poskytování diagnostických a poradenských služeb za úplatu:

Středisko může poskytovat diagnostické a poradenské služby rovněž fyzickým a právnickým osobám, které nejsou vyjmenovány ve vyhlášce, a to za úplatu.

Tato úplata je příjmem právnické osoby vykonávající činnost střediska a je o ní vedena zvláštní evidence.

Výši úplaty stanovuje ředitel střediska na základě písemné žádosti objednavatele služby. Postupuje při tom podle § 123 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Výše úplaty za poskytování služeb se rovná nejvýše součtu všech nákladů prokazatelně a nezbytně vynaložených střediskem na poskytnutou službu.

Ředitel střediska může ve správním řízení v jednotlivých případech rozhodnout o snížení či prominutí úplaty.

6.3 Účast zákonných zástupců na výchovně vzdělávacích činnostech střediska

Účast zákonných zástupců na výchovně vzdělávacích činnostech střediska vychází z individuálního výchovného plánu klienta v péči střediska.

Účast je realizována po dohodě mezi zákonnými zástupci, klientem a vedoucím střediska.

6.4 Poskytování informací o nezletilém klientovi

Informace o klientovi nesmí být poskytnuty třetí osobě bez předchozího souhlasu klienta, resp. jeho zákonného zástupce.

Bez souhlasu zákonného zástupce jsou podávány informace o nezletilém klientovi[3]) pouze zdravotnickým pracovníkům v případě nutnosti poskytnutí neodkladné zdravotní péče, dále pak v případech stanovených zvláštními právními předpisy[4]).

Vedoucí střediska oznamuje OSPOD skutečnosti týkající se závažného ohrožení tělesného či duševního zdraví klienta sociálně patologickými jevy v případě, že trvají takovou dobu, nebo nabyly takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují, nebo mohou ovlivnit vývoj klienta. Správné vyhodnocení doby trvání a intenzity negativního působení na vývoj dítěte záleží na odborném posouzení pracovníků střediska, kteří klientovi zajišťují výchovně vzdělávací péči podle § 3 odst. 3 vyhlášky. Při pochybnosti, zda nejde o vážné duševní onemocnění nebo o následky týrání, zneužívání či zanedbávání základní péče o dítě, je žádoucí, aby vedoucí střediska požádal o konzultaci registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, případně OSPOD.

V případě důvodného podezření z trestného činu týrání svěřené osoby podle § 215 trestního zákona páchaného na klientovi má ředitel střediska zákonnou povinnost věc oznámit Policii ČR, případně místně příslušnému státnímu zastupitelství. Neoznámení je podle § 168 trestního zákona trestným činem. V případě důvodného podezření z trestného činu pohlavního zneužívání podle § 242 trestního zákona páchaného na klientovi má pedagogický pracovník, který informaci vedoucí k podezření zjistil, zákonnou povinnost věc překazit (zpravidla ve spolupráci s OSPOD), nebo oznámit prostřednictvím ředitele střediska podezření Policii ČR, případně místně příslušnému státnímu zastupitelství. Nepřekažení je podle § 167 trestního zákona trestným činem.

6.5 Kontakty zákonných zástupců s nezletilým klientem v průběhu pobytu

Kontakty s klientem jsou realizovány formou osobních návštěv, telefonátů, korespondence a víkendových návštěv.

Návštěvním dnem je pátek v odpoledních hodinách, zpravidla 13.00 – 16.00 hod. Dobu je možno upravit po dohodě s přítomnými odbornými pracovníky (vychovateli). Ostatní dny je potřebné návštěvu dohodnout předem s odbornými pracovníky střediska, tj. vedoucí střediska, psycholog, speciální pedagog-etoped. Dohoda předem je nutná z důvodu , aby nedocházelo k narušení programu výchovných skupin.

6.6 Způsob ukončení nebo přerušení pobytu

Ukončení či přerušení pobytu klienta se děje písemně formou dohody mezi střediskem a zákonnými zástupci nezletilého klienta či zletilým klientem.

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

7.1 Poučení při jednotlivých činnostech

Pedagogický pracovník provádí poučení klienta o bezpečnosti při vřazení klienta do skupiny a před každou činností, kde je možnost úrazu. Především při cyklovýletech, turistických aktivitách, při jízdě služebním vozidlem, při chůzi v obci i mimo obec, aj.

O poučení je proveden zápis s uvedením data a podpisem klienta.

7.2 Zdravotní péče o klienty a prevence

Péče o fyziologické potřeby klientů

Péče o fyziologické potřeby a zdravý vývoj klientů v péči oddělení internátního zahrnuje nutnost zařazení pohybových aktivit do organizace dne, zpracování a dodržování režimu stravování a pitného režimu klientů v souladu se zvláštními právními předpisy[5]). Klienti mají k dispozici venkovní sportovní areál obecního úřadu Tršice a tělocvičnu místní ZŠ. Středisko disponuje základním sportovním vybavením.

Ochrana zdraví klientů a epidemiologická opatření

Ředitel střediska je povinen organizačně zabezpečit splnění hygienických požadavků, aby se cílenými preventivními opatřeními co nejúčinněji předcházelo vzniku nakažlivých nemocí a epidemií. Pracovníci střediska jsou v rámci poskytované výchovně vzdělávací péče povinni zabezpečovat ochranu zdraví klientů a podávat jim informace nezbytné k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

7.3 Postup při onemocnění klientů

V případě, že klient vykazuje známky akutního onemocnění, zajistí ředitel střediska nebo jím pověřený pracovník nezbytné lékařské ošetření a následně izolaci klienta od ostatních a dohled nad tímto klientem (tzv. „karanténa“).

Při zhoršení zdravotního stavu kontaktuje pracovník, který stav zjistil, lékaře nebo podle závažnosti zdravotních problémů zdravotnickou záchrannou službu.

Ředitel střediska nebo jím pověřený pracovník bez zbytečného odkladu vyrozumí zákonného zástupce nezletilého klienta nebo jinou osobu zodpovědnou za výchovu (dále „zákonný zástupce“) a zabezpečí příslušnou péči až do převzetí klienta do domácího nebo do nemocničního ošetření.

Při výskytu infekčního onemocnění je ředitel střediska nebo jím pověřený pracovník povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat lékaře. V souladu se zvláštním právním předpisem[6]) je nutné vzniklou situaci bez zbytečného odkladu ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. V součinnosti s tímto orgánem je zapotřebí odhalit zdroj nákazy, způsob jejího šíření a přistoupit k zamezení dalšího rozšíření infekce.

O situaci a přijatých preventivních opatřeních provede ředitel střediska záznam.

Postup při úrazech klientů

Utrpí-li klient úraz, postupují pracovníci střediska tak, aby mu byla co nejrychleji a nejefektivněji poskytnuta první pomoc a následná lékařská péče. Registrace školních a pracovních úrazů (způsob evidence, hlášení a zasílání zpráv o úrazu) se řídí zvláštními právními předpisy[7]).

O drobných úrazech nezletilého klienta informuje ředitel střediska nebo jím pověřený pracovník zákonné zástupce při nejbližší možné příležitosti.

Při závažnějších úrazech jsou zákonní zástupci kontaktováni a informováni bez zbytečného odkladu po události.

V případě smrtelných úrazů podává ředitel střediska okamžitě zprávu zákonným zástupcům, popř. osobám zodpovědným za výchovu, OSPOD, příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce, policii ČR, zřizovateli a příslušné zdravotní pojišťovně.

7.4 Postup při intoxikaci klienta

V případě odůvodněného podezření na intoxikaci klienta alkoholem nebo jinými návykovými látkami požádá ředitel střediska (nebo jím pověřený vedoucí pedagogický pracovník) o vyšetření tohoto klienta zdravotnické zařízení, které je v souladu se zákonem[8]) a zvláštním právním předpisem[9]) povinno této žádosti vyhovět a podle závěru lékaře poskytnout ošetření ve zdravotnickém zařízení po dobu nutnou k detoxikaci.

O intoxikaci klienta informuje ředitel střediska zákonného zástupce nezletilého klienta.[1]) § 18 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,

žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

[2]) Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

[3]) Zákon č. 101/2000 Sb.

[4]) Zákon č. 359/1999 Sb.

[5]) § 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

[6]) § 7 zákona č. 258/2000 Sb.

[7]) Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a

školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 37 014/2005-25,

Věstník MŠMT, sešit č. 2/2006.

[8]) § 38 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[9]) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Pedagogický pracovník, který stav zjistil, provede podrobný záznam do dokumentace klienta.

Případ je projednán a je stanoveno odpovídající výchovné opatření.

7.1 Postup při sebepoškození klienta nebo sebevražedném pokusu

Dojde-li k úmyslnému sebepoškození (např. při pořezání se ostrým předmětem v rámci autoagrese v abstinenčním rozladu či požití léků při demonstrativním pokusu o sebevraždu) nebo při sebevražedném pokusu klienta, poskytne pracovník střediska, který situaci zjistil, bezodkladně první pomoc.

V případě sebevražedného pokusu vždy - v případě sebepoškození podle zdravotního stavu a charakteru poranění klienta - přivolá pedagogický pracovník záchrannou službu.

O každém sebepoškození nebo pokusu o sebevraždu nezletilého klienta informuje ředitel střediska bez zbytečného odkladu zákonného zástupce nezletilého klienta.

Pedagogický pracovník, který stav zjistil, provede podrobný záznam do dokumentace klienta.

7.2 Postup při agresivitě klienta, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní

V případě agresivních projevů klienta, kterými ohrožuje zdraví nebo život svůj či jiné osoby, je klient izolován od ostatních klientů, aby byla zajištěna bezpečnost.

Není-li možné zklidnit agresivní projevy klienta běžnými výchovnými postupy, např. při vlivu omamných psychoaktivních látek nebo v důsledku duševního onemocnění, apod. je pedagogickým pracovníkem přivolána záchranná služba, případně Policie ČR.

O situaci je bez zbytečných odkladů informován zákonný zástupce nezletilého klienta.

O situaci provede ředitel nebo jím pověřený pedagogický pracovník podrobný záznam do dokumentace klienta.

Případ je projednán a je stanoveno odpovídající výchovné opatření.

Zastupování

Po dobu nepřítomnosti vedoucího střediska zastupuje Mgr. Miroslav Švec, zejména. Jako další v pořadí Mgr. Romana Geršlová. Při zvláštních situacích potom určený pracovník střediska.

V Tršicích dne 1. 9. 2021 Mgr. Soňa Coufalová

vedoucí SVP Tršice